Warunki realizacji druków

Ogólne warunki realizacji druków poligraficznych przez DRUKDLAFIRM.PL

 

OGÓLNE WARUNKI HANLDOWE

DRUKDLAFIRM.PL (Zleceniobiorca) wytwarza produkty, lub świadczy usługi na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia, lub jego potwierdzenia w formie pisemnej (również drogą mailową). Zamówienie winno zawierać uzgodnioną specyfikację produktu lub usługi, koszt oraz termin realizacji. Standardowe kalkulacje kosztów druku materiałów nie uwzględniają wykonania prób kolorystycznych (tzw. proof cyfrowy), o ile nie opisano inaczej. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia drukarni wszelkiej pomocy, niezbędnej dla właściwej i terminowej produkcji zamawianych produktów. W szczególności zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji, takich jak dane drukowania, wymiary produktów itp.

Każdorazowo przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wymagane jest ostateczne potwierdzenie kosztów i zakładanych terminów realizacji. Rozpoczęcie realizacji złożonego zamówienia następuje każdorazowo po potwierdzeniu ze strony drukarni DRUKDLAFIRM.PL. Planowany termin realizacji całości zamówienia, lub jego poszczególnych części liczony jest od momentu ostatecznej akceptacji specyfikacji technicznej, zakresu prac i przekazania poprawnie przygotowanych plików produkcyjnych, akceptacji proofa, jeśli taki ma być użyty w druku.

Wszystkie ceny podane w kosztorysie są cenami netto (VAT 23%). W przypadkach, gdy produkty/usługi są dostarczane w dostawach częściowych, Zleceniobiorca jest uprawniony do uzyskania od klienta płatności odpowiadających cenie częściowej dostawy. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny produktów/usług w jednej z następujących metod płatności: a) przelewem na podstawie faktury proforma; b) przelewem z odroczonym terminem płatności na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę zazwyczaj w dniu dostawy. Standardowe terminy płatności wynoszą 14 dni od daty dostarczenia produktów/usług. Jeśli w zamówieniu lub ustaleniach pomiędzy Stronami nie wskazano inaczej termin ten uznawany jest za wiążący.

Zlecone prace są dostępne do odbioru lub dostarczane do Zamawiającego w sposób określony w zamówieniu. Jeśli nie zostanie określone, Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia i odbioru produktów w siedzibie Zleceniobiorcy. Dostawa produktów/usług (lub ich części) jest spełniona również w przypadku: a) dostawy/odbioru produktów osobiście przez Zamawiającego w miejscu uzgodnionym przez umawiające się Strony; b) instalacji produktów w umówionym miejscu; c) wysyłki produktów bezpośrednio do miejsc zleconych przez Zamawiającego, d) innego sposobu dostawy typowego dla danego rodzaju produktu.                                                                         

Zamawiający oświadcza, że znane są mu możliwości i ograniczenia techniczne związane z produkcją poligraficzną, drukiem offsetowym i cyfrowym i je akceptuje. W szczególności rozbieżności wymiarowe gotowych produktów +/-2%, różnice kolorystyczne produktów max. tolerancji do 5 jednostek Delta E. Zastrzeżenia co do kolorystyki produktów mogą być uwzględnianie jedynie dla zamówień, do których Zamawiający wcześniej zaakceptował proof kolorystyczny pracy dostarczony przez Zleceniobiorcę.

 

Ogólne warunki współpracy w ramach druku offsetowego:

a) Różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Zleceniobiorcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Zleceniobiorcę może wynieść do 2 mm; b) W wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Zleceniobiorcę technologii wykonywania Produktu.; c) Kolorystyka wykonanego Produktu powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Zamawiającego. W celu dokładniejszego odwzorowania kolorystki oraz sprawdzenia jak kolory przyjęte w projekcie będą wyglądały w druku, Zamawiający ma możliwość zamówienia proofa cyfrowego przed wydrukiem właściwego zlecenia. Wydruk próbny proof odzwierciedla tylko kolory pracy. Produkt w trakcie obróbki (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) może się różnić od produktu finalnego uzyskanego po wydruku z maszyny offsetowej.; d) Uszlachetniania Produktu w postaci foli lub lakieru UV mogą spowodować wizualną zmianę koloru Produktu. Zmiana ta nie może być podstawą do składania reklamacji przez Zleceniodawcę dotyczącej kolorystyki Produktu.; e) Produkt wydrukowany na papierze kredowanym będzie posiadać inne nasycenie koloru niż Produkt wydrukowany na papierze offsetowym, ponieważ w obu przypadkach druku jest użyte podłoże o innej absorbcji farby.; f) W sytuacji w której gramatura okładki Produktu jest inna niż gramatura środków katalogu, w Produkcie może powstać różnica kolorystyczna pomiędzy tymi elementami, co jest spowodowane wydrukiem tych elementów na innych arkuszach.; g) Ulotki składane w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, co może powodować delikatne pęknięcia farby na grzbiecie ulotki. Dlatego przy pełnych aplach zaleca się wybór uszlachetnienia w postaci folii, które dodatkowo zabezpieczy wydruk.; h) Podczas procesu introligatorskiego tj: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia, jednak nie większe niż 2 mm. Przesunięcie lakieru podczas nakładania na Produkt może wynosić do 0,5 mm. Jest ono akceptowalne i zgodne z tolerancją stosowaną podczas nakładania lakieru i nie może być kwalifikowane jako niezgodne z umową wykonanie zamówienia.; i) Ilość Produktów dostarczonych przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy może różnić się od ilości Produktów zamówionych przez Zleceniodawcę w granicach +/-5%.; j) Zleceniobiorca wykonuje zamówienia dwoma metodami: druk konwencjonalny (z lakierem dyspersyjnym ) lub druk z użyciem farb utwardzanych w technologii UV. Każdorazowo o sposobie wykonania zamówienia decyduje Zleceniobiorca.; k) Ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, zabrudzenia (plamki), któregoś z kolorów kałamarza powstałe podczas druku nie przekraczające 1% powierzchni Produktu nie mogą być podstawą do żądania przez Zleceniodawcę wykonania ponownego druku Produktu. W tym wypadku Zleceniobiorca może jedynie udzielić rabatu w wysokości indywidualnie ustalonej przez Strony, jednak w żadnym razie nie przekraczającej równowartości 10% wartości netto wynagrodzenia Zleceniobiorcy.; l) Podczas drukowania prac może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską.; m) Zszywki użyte do katalogu podczas oprawy introligatorskiej mogą delikatnie różnić się pozycją na grzbiecie, co nie stanowi podstawy do składania przez Kontrahenta reklamacji takiego Produktu.; n) Produkt, który jest wykonywany na wykrojniku może posiadać chwyty na Produkcie, co wynika z technologii wykonywania takiej pracy i powstałego w jej wyniku Produktu.; o) Kierunek włókien papieru jest ustalany dla danego Produktu przez Zleceniobiorcę. Kierunek włókna może być ustalony indywidualnie dla danego Zleceniodawcy wyłącznie przy arkuszach plano.; p) Zleceniobiorca realizując Produkty stosuje rastry wysokich liniatur, gdzie kąty kolorów różnią się od standardowych, stosowane są one po to, aby unikać zjawiska tzw. mory.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl